MANGFOLD I BARNEHAGEN

MANGFOLD I BARNEHAGEN Prestelva barnehage har hatt tre personer med i et kunnskapsløft-prosjekt i regi av fylkesmannen i Nordland, Høgskolen i Bodø og NAFO. Målet er blant annet å øke kunnskapen om hvordan man tar imot minoritetsspråklige og språkstimulering. Prestelva barnehage har utarbeidet en egen mottaksplan til hjelp ved mottak av minoritetsspråklige barn.

MOTTAKSPLAN FOR MINORITETSSPRÅKLIGE:

Def.av minoritetspråklige barn: Barn der begge foreldre har annet morsmål enn nordisk og engelsk-talende språk.

Vi har tospråklige barn, der en av foreldrene har annet morsmål enn norsk.

Adoptivbarn kan også ha et annet morsmål enn norsk, da noen er så gamle før de kommer til vårt land at de har lært morsmålet i sitt opprinnelsesland.

Barnehageansatte vil ha nytte av å lese denne planen i møte med alle disse barna.

Dette er en plan laget på erfaringer og kunnskaper om minoritetsspråklige barn. Noe av erfaringene er kommet etter å ha prøvet og feilet, noen har vi fått ved faglig påfyll fra Fylkesmannen i Nordland, Høgskolen i Bodø og NAFO men også som følge av egne refleksjoner.

Permen er ment som en veileder, støtte og til inspirasjon i arbeidet med minoritetsspråklige barn. I møte med nye familier vil vi få enda flere erfaringer og kunnskaper som vi ønsker å utvide permen med.

SPREDNINGSKONFERANSE

Nasjonal erfaringskonferanse for språklig og kulturelt mangfold i barnehagen ble arrangert i Oslo i regi av NAFO 6.juni.

Konferansen var en avslutning av kompetanseutviklingsprosjektet som språklig og kulturelt mangfold for barnehageansatte i 15 fylker.

Prosjektet har vart i to år.

Prestelva barnehage la frem vår del av prosjektet som dreier seg om mangfoldspedagogikk.

Barnehagen representerte Nordland fylke.

 

INNHOLD PRESTELVA BARNEHAGES PRESENTASJON
 
MANGFOLDSPEDAGOGIKK
Hvordan jobbe med å ruste våre barn til et mangfoldig samfunn?
 
Hvorfor arbeide med mangfold?
- Tospråklige barn, adoptivbarn.
- Våre barn skal ut i en mangfoldig verden.
- Kommunen bosetter flyktninger.
- ” Personalet må sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likeheter og forskjeller, og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme.” RP s.42
 
Mangfold i hverdagslivet
- Det flerkulturelle er normaltilstanden.
- Vennskap og sosiale relasjoner.
- Inkluderende fellesskap.
- Tørre å belyse både ulikheter og likheter.
- Skape et miljø der likestilling, solidaritet og åpenhet står sentralt.
 
Likestilling kan være:
- at alle bidrag stiller likt og regnes som like verdifulle.
- at vi har både kvinner og menn i personalgruppa.
- at gutter og jenter får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet.
- at alle får tilgang på opplevelser og erfaringer.
 
Solidaritet kan være:
- samhold og samhørighet i gruppa.
- ha en raus og støttende måte å være på.
- unne hverandre godt.
- se hverandres behov og imøtekomme dem.
 
Åpenhet kan være:
- at vi har ei positiv innstilling.
- at vi er nysgjerrig og interessert i det som er annerledes, nytt og uvant.
- at vi er inkluderende, raus og romslig i forhold til likhet og ulikhet.
- at vi er vennlig, åpen og tilgjengelig for andre.
 
Mangfold ved organiserte aktiviteter
- Tenk mangfold når vi jobber med fagområdene.
- Trekk frem det naturlige mangfoldet vi har i egen barnehage.
- Mangfold i nærmiljøet.
 
Holdningsskapende arbeid i hele personalgruppa
- Ledelsen må være med.
- Prosjektdeltakerne tar ansvar for å formidle budskapet videre.
- Regelmessig på agendaen.
- Overføringsverdi i møte med alle barn og foreldre.
- Alle med!
- Bruke praksisfortelling.
- Gruppearbeid.
- Faglig påfyll.
- Diskusjon/refleksjon.
 
Hva omgir vi oss med
- Globus, verdenskart.
- Litteratur, plakater, musikk, flagg.
- Mottaksplan.
- Språkkofferter.
- Mørke dukker.
- Anskaffelse av hjelpemidler/leker.
- Introduksjon og tilgjengelighet.
 
Nettverk
- Erfaringsutveksling.
- Besøke andre barnehager.
- Tilegner oss konkrete tips og ideer.
- Kollegial støtte.
 
INNHOLD PERM:
MOTTAKSPLAN FOR MINORITETSSPRÅKLIGE
1. INNLEDNING
2. FØR BARNET BEGYNNER. (SJEKK UT FØLGENDE) (HJELPEMIDLER)
3. DEN FØRSTE TIDEN I BARNEHAGEN (HVA MÅ VI I BARNEHAGEN BIDRA MED I OPPSTARTEN) (HJELPEMIDLER)
4. TEMA-ARBEID
5. SPRÅKSTIMULERING
6. FORELDRESAMARBEID
7. …………………
8. .…………………
9. INDIVIDUELL PLAN 1 Barn…………………………
10. INDIVIDUELL PLAN 2 Barn…………………………