MENN I BARNEHAGEN

Hvorfor menn i barnehager?

I handlingsplan for likestilling (2004-2007) var det satt et mål om å nå 20% andel menn i barnehagene på landsbasis innen 2007. Dette målet er ikke oppnådd, i og med at det i dag finnes ca. 9% menn i norske barnehager. Med disse 9% menn er Norge på verdenstoppen, men det er ikke godt nok.

Målet for MIB-arbeidet er å rekruttere flere menn til å arbeide i barnehagen og til førskolelærerutdanningen, samt sikre at de fullfører utdanningen og blir i barnehagen.

Hvorfor menn i barnehager?

Kvalitet i barnehagen handler blant annet om å oppdra barn til å møte et langt mer likestilt samfunn enn før.

Flere menn i barnehagen vil påvirke barnehagens innhold, og en jevnere kjønnsfordeling vil både på kort og lang sikt tjene mangfoldet og kvaliteten i barnehagene

Jenter har mange rollemodeller i barnehage, skole og SFO. I barnas offentlige rom utgjør kvinner 90% av de voksne. Gutter finner få rollemodeller i det offentlige rom, de finner dem på TV eller data! Ofte er disse rollemodellene ”superhelter”.

Barnehagesektoren trenger mannlige rollemodeller!

Barnehageyrkets innhold?

Det er få yrker der du har så stor innflytelse på egen yrkeshverdag som det å jobbe i barnehage! Du er med på planleggingen, gjennomføringen og evalueringen i det meste og er med på å prege egen yrkeshverdag mye eller totalt!

Som ansatt i barnehage får du muligheten til å bruke allsidige sider av deg selv. Man kan være kokk, snekker, kunstner, musiker og hest i løpet av en arbeidsdag. Kun fantasien setter begrensninger for hva du kan fylle dagen med.

 Se også www.mennibarnehagen.no

”Både barnehage og spesielt barnetrinnet i grunnskolen har en klar overvekt av kvinnelig ansatte. Barn trenger voksenmodeller av begge kjønn, og det er av betydning å sikre en jevnere fordeling av kvinner og menn blant ansatte i barnehage og skole. Den høye kvinneandelen gir videre et uheldig signal til barn og unge om at det å arbeide med barn er det bare kvinner som gjør”    (Stortingsmelding
nr.39 2001-2002).

Handlingsplan for likestilling http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Likestilling/likestilling_2014.pdf

https://prestelvabarnehage.no/Fil/e3b824c5-e50d-4b46-b29c-c1c59d278e31