STYRET I PRESTELVA

Det valgte eierstyret står formelt sett som eier av bedriften. Navnene til medlemmene er registrert i Brønnøysund-registeret. Eier skal også fungere formelt som arbeidsgiver. De ulike oppgavene kommer frem i barnehagens vedtekter. Styret er valgt på årsmøtet.

Styret består av:
Espen Lundbakk Andreassen - leder
Trond Forsdal - nestleder
Susann E.Lindkvist - styremedlem
Dag Inge Lund - styremedlem
Elaine Skagtun - styremedlem
Jørn Arve Røe - styremedlem
Frank Lassesen - styremedlem/personalrepresentent
Administrasjon
(Ikke stemmerett)
 

Fra vedtekter for Prestelva barnehage

Styret:

Samvirkeforetaket ledes av styret, som er foretakets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styrets sammensetning:

Styretbestår av 3-6 medlemmer som velges på årsmøtet. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke
for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Styret velger selv leder.

Arbeidsoppgaver:
Personalsaker
Fastsette budsjett og følge med i økonomien til barnehagen
Bemanning
Bestemmer instrukser for personalet i barnehagen
Vedtekter
Ansette styrer, ped.leder og førskolelærere
Bestemme foreldrebetaling
Klagesaker
Se til at barnehagen drives etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter