EKSEMPLER PÅ HVORDAN VI JOBBER MED FAGOMRÅDENE

Fagområdene er til hjelp og støtte slik at alle barn sikres allsidige kunnskaper, erfaringer og opplevelser i løpet av barnehageåret. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Småbarnsavdelingene jobber også med fagområdene men siler ut det som passer for aldersgruppa.

Kommunikasjon, språk og tekst
- Språksprell
- Dagligs samtaler med barna, også med hjelp av bilder/foto
- Bruk av barnelitteratur, sang, rim og regler
- Enkel tekstskaping
- Møte med tallsiffer og bokstaver i naturlige sammenhenger
- Møte med ulike medier som data, film m.m.
 
Kropp, bevegelse og helse
- Et variert og sundt kosthold, med redusert sukkerinntak, hjemmebakt grovbrød og frukt hver dag
- Hygieneuke på høsten, innarbeiding av gode hygienerutiner i hverdagslivet
- Fast turdag i skog eller fjære på storavdelingene
- Tilrettelagt innemiljø for grovmotorisk trening for de minste
- Allsidige aktiviteter som stimulerer både grov—og finmotorikk inne og ute, som gir gode mestringsopplevelser
 
Kunst, kultur og kreativitet
- Fellessamlinger på husene der de voksne legger til rette for estetiske inntrykk
- FORUT-aksjon hver høst, møte med internasjonal kultur
- Kreative hverdagsaktiviteter som å kle seg ut, male, tegne, snekre, bygge, perle m.m.
- Vi deltar på teaterforestillinger, kino m.m.
 
Natur, miljø og teknikk
- Følger årstidsvariasjoner i naturen
- Vi tilbringer mye tid ute
- Dyrker egne urter, grønnsaker og plukker bær
- Enkle eksperimenter med enkle virkemidler
- Begynnenden innsikt om de ulike fasene i livet ( fødsel, vekst, aldring) for både planter, dyr og mennesker.
- Studie og undring rundt planter og dyr i nærmiljøet
 
Etikk, religion filosofi
- Bruk av fortellinger fra barnebibelen ved påske og jul
- Gi rom for andre kulturer/religioner når disse er representert på avdelingene
- Kontinuerlig arbeid med å utvikle positive sosiale relasjoner
- Tid og rom for undring og samtale ved måltid, tur, samling m.m.
 
Nærmiljø og samfunn
- Bedriftsbesøk med 5-åringene
- Samarbeid med Lamarka skole, med vekt på overgangen barnehage - skole best mulig
- Søppelplukking i nærmiljøet før 17-mai
- Vi deltar på åpen gård på Kleiva i mai
- 5-åringene reiser på adventstur til Skogsøya og leirskole på våren
- Markering av barnehagedagen felles med alle barnehager på Sortland
- Vi markerer samefolkets dag 6.februar
Vi jobber spesielt med å fremme likeverd og likestilling blant gutter og jenter, der vi legger vekt på at både gutter og jenter skal ha like muligheter til å få allsidige kunnskaper, opplevelser og erfaringer
 
Antall, rom og form
- Aktivt bruk av begreper som høyre/venstre, over/under, foran/bak, dobbelt/halvparten i hverdagslivet
- Bruk av tellesanger, telle-regler m.m.
- Stimulering av matte i hverdagsaktiviteter ved å spille spill, perle, bygge med lego, leke butikk m.m.
- Få en begynnende forståelse av mengde og vekt ved kjøkkenaktiviteter
- Møte tall og ulike former i naturlige sammenhenger
- Benevne ulike former som vi omgir oss med slik som sirkel, firkant, trekant egg-form, hjerteform m.m.