PRESTELVA BARNEHAGES DELTAKELSE I LÆRINGSMILJØPROSJEKT

Prestelva barnehage skal sammen med de andre deltakerne i prosjektet jobbe med og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Andre tema er trygge miljø, regelverk, organisasjon, ledelse og tverrfaglig samarbeid.

Deltakere skal jobbe med aktuelle problemstillinger fra egen praksis. I tillegg skal de være med i lærende nettverk som ledes av kommunen. Nettverkene skal være en møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling.

Stort fokus på trygt læringsmiljø, trygt psykososialt skolemiljø og arbeid med psykososialt miljø i barnehagene.

Prosjektet legger opp til systematisk kompetanseheving i skoler og barnehager gjennom bruk av lærende nettverk.

Deltakere:

2 ressurspersoner. 1 fra barnehage og en fra skole. 

3 barnehager: Vestmarka, Prestelva og Strand barnehage.

3 skoler: Sortland ungdomsskole, Holmstad skole og Lamarka skole.

Andre: PPD, Utdanningsforbundet, politisk nivå, Oppvekst.

 

Mål:

Spredning til alle skoler og barnehager.

Felles læringsmiljøløft i Sortland kommune.

Politisk forankring.

Se mer på http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/

og https://www.udir.no/nullmobbing/