STYRET I PRESTELVA

Det valgte eierstyret står formelt sett som eier av bedriften. Navnene til medlemmene er registrert i Brønnøysund-registeret. Eier skal også fungere formelt som arbeidsgiver. De ulike oppgavene kommer frem i barnehagens vedtekter. Styret er valgt på årsmøtet.

Styret består av:
 

Elaine Skagtun - leder

Viktoria Emily Rasmussen - nestleder

Mats Andreassen - styremedlem

Øystein Lihaug Hjelle - styremedlem

Geir Fredheim - styremedlem

Rune Lydersen - styremedlem

Christina Hamansen - styremedlem/personalrepresentent

Administrasjon
(Ikke stemmerett)

 

Fra vedtekter for Prestelva barnehage

Styret:

Samvirkeforetaket ledes av styret, som er foretakets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styrets sammensetning:

Styret består av 3-6 medlemmer som velges på årsmøtet. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke
for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Styret velger selv leder.

Arbeidsoppgaver:

Personalsaker

Fastsette budsjett og følge med i økonomien til barnehagen

Bemanning

Bestemmer instrukser for personalet i barnehagen

Vedtekter

Ansette styrer, ped.leder og førskolelærere

Bestemme foreldrebetaling

Klagesaker

Se til at barnehagen drives etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter