Rammeplanens fagområder i Prestelva barnehage

Rammeplan for barnehagen viser til ulike fagområder som barnehagen skal jobbe med iløpet av året. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

I Prestelva barnehage jobber vi med fagområdene gjennom hele året med tanke på at fagområdene skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Vi har tatt med noe av det som gjøres innefor de ulike fagområdene. 

Kommunikasjon, språk og tekst

- Språksprell, snakkepakken og trygg trafikk

- Daglige samtaler med barna, også med hjelp av bilder/foto

- Bruk av barnelitteratur, sang, rim og regler

- Enkel tekstskaping

- Møte med tallsiffer og bokstaver i naturlige sammenhenger

- Møte med ulike medier som data, film m.m.

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

- Et variert og sunt kosthold, med redusert sukkerinntak, grovbrød og frukt/grønnsaker hver dag, varm lunsj en gang pr uke. 

- Innarbeiding av gode hygienerutiner i hverdagslivet

- Turer i skog eller fjære 

- Tilrettelagt innemiljø for grovmotorisk trening for de minste

- Allsidige aktiviteter som stimulerer både grov—og finmotorikk inne og ute, som gir gode mestringsopplevelser

- Trygg trafikk, hvordan vi oppfører oss i trafikken. 

- Æ e mæ tema 

- Leie av Blåbyhallen på aldersbestemte grupper med ulike aktiviteter. 

 

Kunst, kultur og kreativitet

- Fellessamlinger på husene der de voksne legger til rette for estetiske inntrykk.

- FORUT-aksjon.

- Kreative hverdagsaktiviteter som å kle seg ut, male, tegne, snekre, bygge, perle m.m.

- Vi deltar på teaterforestillinger, kino, jazzparade, kunstutstillinger m.m.

- Musikk, sang og bevegelse.

 

Natur, miljø og teknologi

- Følger årstidsvariasjoner i naturen.

- Vi tilbringer mye tid ute.

- Studie og undring rundt planter, vær og dyr.

- Enkle eksperimenter.

- Begynnenden innsikt om de ulike fasene i livet ( fødsel, vekst, aldring) for både planter, dyr og mennesker.

- Besøk på Newtonrommet. 

 

Etikk, religion filosofi

- Bruk av fortellinger fra barnebibelen ved påske og jul

- Besøk fra kirka. 

- Vi lærer om andre religioner og kulturer. 

- Tid og rom for undring og samtale i hverdagen, ved måltidet, på turer, i garderoben, i samling m.m.

 

Nærmiljø og samfunn

- Vi deltar på gårdsbesøk.

- Markering av barnehagedagen. 

- Søppelplukking i nærmiljøet før 17-mai.

- Vi markerer samefolkets dag 6.februar.

- Vi bruker Blåbyhallen.

- Vi går på tur i nærmiljøet .

- Fellesarrangement sammen med de andre private barnehagene.

- Besøk på Kulturfabrikken.

- Trygg trafikk.

 

Antall, rom og form

- Aktivt bruk av begreper som høyre/venstre, over/under, foran/bak, dobbelt/halvparten i hverdagslivet

- Bruk av tellesanger, telle-regler m.m.

- Stimulering av matte i hverdagsaktiviteter ved å spille spill, perle, bygge med lego, leke butikk m.m.

- Møte tall og ulike former i naturlige sammenhenger

- Benevne ulike former som vi omgir oss med slik som sirkel, firkant, trekant egg-form, hjerteform m.m.

- Digitalt hjelpemiddel. I-pad/nettbrett.